> ข่าวและกิจกรรม (CSR) > กิจกรรมในองค์กร
กิจกรรมในองค์กร
โครงการ อบรม พัฒนาผู้นำ ( LEADERSHIP PROGRAM ) 

บริษัท ฯ มีนโยบายเพื่อจะพัฒนาพนักงาน ในทุกระดับชั้น ให้มีศักยภาพในการทำงาน ทั้งการบริหารงาน และการบริหารคน จึงได้จัดทำโครงการ LEADERSHIP PROGRAM  ขึ้นมา โดยมีการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
- วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ในองค์กร ฝึกการถ่ายทอด จากระดับ จัดการสู่ระดับหัวหน้าแผนกเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ และ จิตวิทยาในการอบรมและพัฒนา ในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาพัฒนาองค์กรต่อไป
........................................................................................................................................................
สถานที่ อบรม

กรมก่อสร้างพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ณ หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จงชลบุรี ในวันที่ 13-14 พฤษภาคม 59Update 15 May. 2016